CVD

Het College van Deskundigen ziet toe of de Raad van Eerste Hulp Diploma op een onpartijdige, onafhankelijke en reproduceerbare wijze het certificatieproces uitvoert. Het waarborgen van de kwaliteit van de diploma’s, de certificaten en de lesmaterialen van de Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma vormt daarvan een substantieel onderdeel. Tevens dient aandacht te worden gevestigd op de processen en instrumenten die worden gehanteerd binnen de Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma. 

Specifiek heeft het College van Deskundigen de taak om de bestuurder van de Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma gevraagd en ongevraagd te adviseren inzake: De aard en inhoud van het certificatiesysteem; de eisen en methoden van onderzoek die daaraan ten grondslag liggen; de inhoud van de eindtermen; de examenprocedure en –instrumenten; de studie uren; de eisen aan de examinatoren; de frequentie waarmee her-certificatie plaatsvindt.

Deze opsomming is zo volledig mogelijk doch niet uitputtend bedoeld. Dit betekent dat het niet ondenkbaar is dat het CvD op een ander, niet hierboven genoemd maar wel aan de Raad van Eerste Hulp Diploma gelieerd terrein een gevraagd of ongevraagd advies kan uitbrengen.

Het College van Deskundigen zullen:

De raad bestaat uit een:

  • Voorzitter toezichthoudend 
  • Secretaris toezichthoudend
  • Beleidsmedewerkers 

Specialisten zijn o.a.

  • Artsen
  • Verpleegkundige
  • Instructeurs 

Organisaties o.a.

  • Beroepsverenigingen/stichtingen
  • Evenementen Hulpverleningsorganisaties 

Contact

Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma
Corkstraat 46
3047AC Rotterdam